Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.04.2015.

I. Уводни део

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) на Разделу 20 – Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0001 Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима опредељен је износ од 30.000.000,00 динара за реализацију Програма подршке развоју регионалне конкурентности у 2015. години.

Програмом подршке јачању регионалне конкурентности у 2015. години (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере, начин реализације и праћење реализације Програма.

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

II. Циљ Програма

Циљ Програма је подршка регионалном развоју, повећање конкурентности у регионима и унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње.

III. Начин реализације

Програм ће се реализовати кроз подршку акредитованим регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: АРРА) за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој који се финансирају из домаћих и међународних извора, као и за унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње.

IV. Корисници

Право на коришћење бесповратних средстава имају АРРА, основане у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10 и 4/12).

V. Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа АРРА у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој, који су АРРА одобрени на јавном конкурсу код домаћег или међународног донатора.

Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:
1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.). Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
3) ревитализација браунфилд локација;
4) успостављање и/или унапређење међуопштинске сарадње;
5) пројекти јавно-приватног партнерства;
6) урбано-рурални пројекти;
7) побољшање општинских услуга кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.

VI. Услови за доделу бесповратних средстава АРРА

Услови под којима се Акредитованим регионалним развојним агенцијама додељују бесповратна средства су:
1) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта;
2) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
3) да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
4) да рачун подносиоца захтева није у блокади;
5) да су потписали уговор са представницима домаћег или међународног донатора у случају суфинансирања реализације пројеката од значаја за регионални развој.

VII. Финансијски оквир

Министарство ће суфинансирати до 50% финансијског учешћа које су обезбедиле АРРА и то само за оправдане трошкове, без пореза на додату вредност. Максимални износ одобрене бесповратне помоћи не може прећи износ од 2.000.000,00 динара.

У случају да се најмање 50% броја јединица локалне самоуправе обухваћених пројектом налазе у IV групи нивоа развијености, висина суфинансирања ће бити 75%.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта који је одговоран за расподелу средстава.

VIII. Оправдани трошкови који су предмет суфинансирања

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови људских ресурса, радови, трошкови пројекта: трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта и трошкови евалуација.

Трошкови људских ресурса не могу да буду виши од 20% укупног износа средстава која АРРА тражи од Министарства.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

IX. Динамика преноса средстава

Средства одобрене бесповратне помоћи исплатиће се према следећој динамици:
– 50% одобреног износа биће исплаћено након потписивања уговора између Националне агенције и корисника средстава и то у року од 30 дана од дана потписивања;
– 50% одобреног износа биће исплаћено након реализације активности, односно након подношења извештаја о реализацији активности и остале неопходне документације чији ће садржај бити дефинисан уговором.

X. Јавни позив

Министарство ће по доношењу Програма од стране Владе и потписивању уговора са Националном агенцијом расписати јавни позив за учешће у Програму.
Пријаве ће се примати најкасније до 1. октобра 2015. године, односно док се не утроше расположива средства.

Уколико се расположива средства утроше пре истека крајњег рока за подношење пријава обавештење о тој чињеници ће бити доступно на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Националне агенције: www.narr.gov.rs.

Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Министарство ће јавни позив, конкурсну документацију и обрасце објавити на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Националне агенције: www.narr.gov.rs.

XI. Неопходна документација

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:
1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) оснивачки акт подносиоца захтева (потписан и оверен);
3) извештај Народне банке Србије да рачун подносиоца није у блокади;
4) оверена копија финансијских извештаја подносиоца за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
5) потврду надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
6) потписана писмена изјава о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
7) потписана писмена изјава о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца захтева да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
8) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца захтева, са приказом обезбеђених извора средства за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
9) решење о акредитацији;
10) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније од 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе, са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD -у;
11) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.

Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала.

Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом за подносиоце захтева предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд. Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само копиран.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – мера суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција у реализацији регионалних пројеката са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Непотпуне пријаве се неће разматрати.

XII. Критеријуми и поступак одабира пријава

Контролу формалне исправности, прегледање и оцењивање пријава обавља Комисија за оцењивање и селекцију пријава (у даљем тексту: Комисија) коју решењем образује министар надлежан за послове регионалног развоја.

Комисија поступак одабира пријава спроводи по следећим критеријумима: финансијски и оперативни капацитет, усклађеност са стратешким документима и одрживост.

Пријава мора да буде оцењена са најмање 55 бодова да не би била одбијена.

XIII. Закључивање уговора

Након доношења одлука Комисије Министарство ће одлуке о одобравању средстава доставити Националној агенцији која је дужна да писмено, у року од осам дана од дана пријема одлука Комисије, препорученом поштом, обавестити учеснике о резултатима јавног позива и изабране подносиоце пријава позове да приступе потписивању уговора са Националном агенцијом о коришћењу бесповратних средстава који мора да садржи обавезу корисника да уколико средства буџета не искористи наменски, мора иста да врати у складу са уговором, као и обавезу корисника да све активности реализује до 30. јуна 2016. године.

XIV. Начин реализације Програма

По доношењу Програма, јавни позив за подношење захтева и сва неопходна документација Програма биће објављени на сајту Министарства и Националне агенције.

Министарство ће по доношењу Програма, потписати уговор о реализацији Програма са Националном агенцијом, којим ће се на Националну агенцију пренети обавеза закључивања уговора о коришћењу бесповратних средстава, као и пренос и контрола наменског коришћења бесповратних средстава.

Министарство ће по доношењу одлука о додели средстава корисницима, ради реализације Програма, пренети средства на подрачуне посебне намене Националној агенцији у складу са уговором о реализацији Програма.

Национална агенција ће по закључењу уговора са корисницима средстава пренети средства корисницима према динамици утврђеној за сваку од мера Програма.
За реализацију Програма Националнa агенцијa ће пружати помоћ у припреми захтева и потребне документације подносиоцима захтева (АРРА).

XV. Праћење реализације Програма

Национална агенција ће Министарству доставити извештаје о реализацији Програма, које ће Министарство, ради информисања, доставити Влади.