Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
24.04.2015.

I. Уводни део

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) члан 7, у оквиру Раздела 20 – Министарство привреде, Програм – 1505 Регионални развој, Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/Пројекат 0001 – Уређење законодавног и институционалног оквира политике регионалног развоја, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти предвиђена су средства у износу од 100.000.000, 00 динара.

Наведени износ је опредељен за реализацију следећих мера и то:
1) износ од 60.000.000,00 динара намењен је за меру суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у прву, другу и трећу групу према степену развијености, за реализацију регионалних и локалних пројеката;
2) износ од 20.000.000,00 динара намењен је за меру суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у четврту групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката;
3) износ од 20.000.000,00 динара намењен је за меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА).

Програмом подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере, начин реализације и праћење реализације Програма.

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

II. Циљеви Програма

Општи циљ Програма је подршка равномернијем регионалном и локалном развоју, јачање регионалних институционалних капацитета, повећање конкурентности региона, области и локалне самоуправе, унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње.

Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом мера су:
1) подршка јединицама локалне самоуправе, које су разврстане у прву, другу и трећу групу према степену развијености, за суфинансирање учешћа, које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, за пројекте који су од значаја за регионални и локални развој, као и за унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње;
2) подршка јединицама локалне самоуправе разврстаних у четврту групу према степену развијености за суфинансирање учешћа, које су обезбедиле јединице локалне самоуправе за пројекте који су од значаја за регионални и локални развој, као и за унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње;
3) јачање институционалне инфраструктуре за подршку регионалном развоју кроз суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА.

III. Мере

Програм се састоји из следећих мера:

3.1. Мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у прву, другу и трећу групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката

3.1.1. Циљ мере је подршка јединицама локалне самоуправе за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој, као и за унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње.

3.1.2. Корисници
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе разврстане у прву, другу и трећу групу према степену развијености.
У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

3.1.3. Намена бесповратних средстава
Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој.
Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:
1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.).

Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
3) ревитализација браунфилд локација;
4) успостављање и унапређење међуопштинске сарадње;
5) пројекти јавно-приватног партнерства.

3.1.4. Услови за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе;
3) да рачун подносиоца пријаве није у блокади.

3.1.5. Финансијски оквир
Министарство ће у одређеном проценту суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност, и то у зависности од нивоа развијености на следећи начин:
1) до 70% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из треће групе, без пореза на додату вредност;
2) до 60% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из друге групе, без пореза на додату вредност;
3) до 50% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из прве групе, без пореза на додату вредност.
Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта (подносилац пријаве) који је одговоран за расподелу средстава.
Министарство неће суфинансирати учешће јединица локалне самоуправе у пројектима који су већ суфинансирани од стране овог министарства у претходном периоду.

3.1.6. Оправдани трошкови који су предмет суфинансирања
Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, трошкови пројекта, трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.
Средства за реализацију мере се не могу користити за: трошкове људских ресурса, трошкове путовања у циљу реализације пројекта, заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

3.1.7. Динамика преноса средстава
Средства одобрене бесповратне помоћи ће се исплатити према следећој динамици:
– 50% одобреног износа биће исплаћено након потписивања уговора између Националне агенције и корисника средстава и то у року од 30 дана од дана потписивања;
– 50% одобреног износа биће исплаћено након реализације активности, односно након подношења извештаја о реализацији активности и остале неопходне документације чији ће садржај бити дефинисан уговором.

3.1.8. Јавни позив
Министарство ће по доношењу Програма и потписивању уговора са Националном агенцијом расписати јавни позив за учешће у мери 3.1. Програма.
Пријаве ће се примати најкасније до 1. октобра 2015. године, односно док се не утроше расположива средства.
Уколико се расположива средства утроше пре истека крајњег рока за подношење пријава, обавештење о тој чињеници ће бити доступно на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Националне агенције: www.narr.gov.rs.
Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Министарство ће јавни позив и конкурсну документацију објавити на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Националне агенције: www.narr.gov.rs.

3.1.9. Неопходна документација
Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:
1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
3) оверена копија финансијских извештаја подносиоца пријаве за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
5) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
6) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
7) одлука јединице локалне самоуправе о суфинансирању пројекта, са пратећом документацијом:
а) главни пројекат, односно пројекат за извођење који се прилаже у електронском формату на CD-у,
б) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава,
в) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
8) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD-у, уколико се ради о пројекту који је већ одобрен;
9) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.
Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала и обавезно се предаје у два примерка.
Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд. Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само неоверена копија.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Непотпуне пријаве се неће разматрати.

3.1.10. Критеријуми и поступак одабира пријава
Контролу формалне исправности, прегледање и оцењивање пријава обавља Комисија за оцењивање и селекцију пријава (у даљем тексту: Комисија) коју решењем образује министар надлежан за послове регионалног развоја.
Комисија поступак одабира пријава спроводи по следећим критеријумима: финансијски и оперативни капацитет јединице локалне самоуправе, усклађеност са стратешким документима и одрживост пројекта.
Пријава мора да буде оцењена са најмање 55 бодова да не би била одбијена.

3.1.11. Закључивање уговора
Након доношења одлука Комисије, Министарство ће одлуке о одобравању средстава доставити Националној агенцији која је дужна да писмено, у року од осам дана од дана пријема одлука Комисије, препорученом поштом, обавестити учеснике о резултатима јавног позива и изабране подносиоце пријава позове да приступе потписивању уговора са Националном агенцијом о коришћењу бесповратних средстава који мора да садржи обавезу корисника да уколико средства буџета не искористи наменски, мора иста да врати у складу са уговором, као и обавезу корисника да све активности реализује до 30. јуна 2016. године.

3.2. Мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у четврту групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката

3.2.1. Циљ мере је подршка јединицама локалне самоуправе за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој, као и за унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње.

3.2.2. Корисници
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености.
У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

3.2.3. Намена бесповратних средстава
Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој.
Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:
1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.).
Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа и повећање запослености;
3) пројекти из области социјалне инфраструктуре;
4) урбано-рурални пројекти;
5) пројекти јавно-приватног партнерства;
6) пројекти промоције неразвијеног подручја.

3.2.4. Услови за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе;
3) да рачун подносиоца пријаве није у блокади.
3.2.5. Финансијски оквир
Министарство ће до 80% суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност.
Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта (подносилац пријаве) који је одговоран за расподелу средстава.

3.2.6. Оправдани трошкови који су предмет суфинансирања
Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, трошкови пројекта, трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.
Средства за реализацију мере се не могу користити за: трошкове људских ресурса, трошкове путовања у циљу реализације пројекта, заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

3.2.7. Динамика преноса средстава
Средства одобрене бесповратне помоћи ће се исплатити према следећој динамици:
– 50% одобреног износа биће исплаћено након потписивања уговора између Националне агенције и корисника средстава и то у року од 30 дана од дана потписивања;
– 50% одобреног износа биће исплаћено након реализације активности, односно након подношења извештаја о реализацији активности и остале неопходне документације чији ће садржај бити дефинисан уговором.

3.2.8. Јавни позив
Министарство ће по доношењу Програма од стране Владе и потписивању уговора са Националном агенцијом расписати јавни позив за учешће у мери 3.2. Програма.

Пријаве ће се примати најкасније до 1. октобра 2015. године, односно док се не утроше расположива средства. Уколико се расположива средства утроше пре истека крајњег рока за подношење пријава, обавештење о тој чињеници ће бити доступно на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Националне агенције: www.narr.gov.rs.

Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Министарство ће јавни позив и конкурсну документацију објавити на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Националне агенције: www.narr.gov.rs.

3.2.9. Неопходна документација

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:
1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
3) оверена копија финансијских извештаја подносиоца пријаве за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
5) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
6) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
7) одлука јединице локалне самоуправе о суфинансирању пројекта, са пратећом документацијом:
а) главни пројекат, односно пројекат за извођење који се прилаже у електронском формату на CD-у,
б) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава,
в) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
8) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD-у, уколико се ради о пројекту који је већ одобрен;
9) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.
Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала и обавезно се предаје у два примерка.
Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд. Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само копиран.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Непотпуне пријаве се неће разматрати.

3.2.10. Критеријуми и поступак одабира пријава

Контролу формалне исправности, прегледање и оцењивање пријава обавља Комисија за оцењивање и селекцију пријава (у даљем тексту: Комисија) коју решењем образује министар надлежан за послове регионалног развоја.
Комисија поступак одабира пријава спроводи по следећим критеријумима: финансијски и оперативни капацитет јединице локалне самоуправе, усклађеност са стратешким документима и одрживост пројекта.
Пријава мора да буде оцењена са најмање 55 бодова да не би била одбијена.

3.2.11. Закључивање уговора
Након доношења одлука Комисије, Министарство ће одлуке о одобравању средстава доставити Националној агенцији која је дужна да писмено, у року од осам дана од дана пријема одлука Комисије, препорученом поштом, обавестити учеснике о резултатима јавног позива и изабране подносиоце пријава позове да приступе потписивању уговора са Националном агенцијом о коришћењу бесповратних средстава који мора да садржи обавезу корисника да уколико средства буџета не искористи наменски, мора иста да врати у складу са уговором, као и обавезу корисника да све активности реализује до 30. јуна 2016. године.

3.3. Мера суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА

3.3.1. Циљ мере је обезбеђење средстава за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА. Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена развијености јединица локалне самоуправе, а у складу са актом Владе којим се утврђују услови, критеријуми и начин акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимање акредитације пре истека рока на који је издата и то на следећи начин:
1) у износу од 25% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу групу по степену развијености;
2) у износу од 50% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености.
3) у износу од 75% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у девастирана подручја.
Средства јединице локалне самоуправе за финансирање годишње чланарине за рад и пословање АРРА утврђују се у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10 и 4/12).
У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се јединствена листа развијености региона и јединица локалне до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

3.3.2. Корисници
Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености на основу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.
Захтеви за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА подносе се Националној агенцији најкасније до 1. октобра 2015. године.

3.3.3. Неопходна документација
Уз захтев за суфинансирање годишње чланарине, јединице локалне самоуправе дужне су да доставе следеће:
1) доказ да је јединица локалне самоуправе оснивач акредитоване регионалне развојне агенције;
2) важећи уговор о чланарини закључен између АРРА и јединице локалне самоуправе;
3) доказ да је јединица локалне самоуправе извршила пренос средстава на рачун АРРА (извод из Управе за трезор);
4) одлуку о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за претходну годину.
По прикупљеним и сумираним захтевима, Национална агенција доставља Министарству захтев за пренос средстава, а Министарство након извршене контроле и обрачунатог износа за суфинансирање, преноси средства Националној агенцији. Национална агенција закључује уговоре са јединицама локалне самоуправе и преноси средства јединицама локалне самоуправе, а према извршеном обрачуну износа за суфинансирање.
Пренос средстава по захтевима које су јединице локалне самоуправе у предвиђеном року у 2014. години, а нису реализовани до краја 2014. године, извршиће се из средстава за ове намене предвиђене за 2015. годину, а у складу са прописом којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.

IV. Начин реализације Програма
По доношењу Програма, јавни позив за подношење захтева и сва неопходна документација за меру 3.1. и 3.2. Програма објавиће се и на сајту Министарства и Националне агенције.
Министарство ће по доношењу Програма, потписати уговоре о реализацији мера 3.1, 3.2. и 3.3. Програма са Националном агенцијом, којим ће се на Националну агенцију пренети обавеза закључивања уговора о коришћењу бесповратних средстава, као и пренос и контрола наменског коришћења бесповратних средстава.
Министарство ће по доношењу одлука о додели средстава корисницима, ради реализације мера 3.1, 3.2. и 3.3. Програма, пренети средства на подрачуне посебне намене Националној агенцији у складу са уговором о реализацији мера 3.1, 3.2. и 3.3. Програма.
Национална агенција ће по закључењу уговора са корисницима средстава пренети средства корисницима према динамици утврђеној за сваку од мера Програма.
За реализацију мера 3.1, 3.2. и 3.3. Национална агенцијa и АРРА ће подносиоцима захтева пружати помоћ у припреми захтева и потребне документације.

V. Праћење реализације Програма
Национална агенција ће Министарству доставити извештаје о реализацији мера 3.1, 3.2. и 3.3. Програма, које ће Министарство, ради информисања, доставити Влади.