Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
24.04.2015.

I. ПРЕДМЕТ

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) члан 7, у оквиру Раздела 20 – Министарство привреде, Програм – 1505 Регионални развој, Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0002 Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, предвиђена су средства у износу од 340.000.000,00 динара.

Од наведеног износа опредељена су средства у износу од 20.000.000,00 динара, намењена за реализацију Програма за унапређење институционалне инфраструктуре – стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2015. години (у даљем тексту: Програм).

Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, начин коришћења средстава и праћење реализације Програма.

Програм садржи две групе услуга које пружају акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА), и то:
1) учешће у припреми и спровођењу регионалних, обласних и локалних развојних пројеката у 2015. години;
2) организовање и представљање програма Министарства привреде и то: Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години.
Услуге из тач. 1) и 2) ове главе АРРА пружа у складу са чланом 39. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10).

Корисници услуга које пружају АРРА могу бити јединице локалне самоуправе и правна лица чији су већински оснивачи јединице локалне самоуправе, који могу бити корисници средстава Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години.

Непосредни корисници средстава могу бити искључиво АРРА, које је акредитовала Национална агенција за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) у складу са Законом о регионалном развоју и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10 и 4/12).

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом. Програм се спроводи до 30. новембра 2015. године.

II. ЦИЉ

Општи циљ је подршка равномерном регионалном развоју кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за јединице локалне самоуправе, као и јачање капацитета АРРА.

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства за реализацију услуга овог програма предвиђена су у укупном износу од 20.000.000,00 динара на годишњем нивоу.

Средства из Програма намењена су за реализацију следећих услуга АРРА:

1) за реализацију услуге пружања помоћи у припреми и спровођењу регионалних, обласних и локалних развојних пројеката. АРРА ће се финансирати за припремљен предлог пројекта уз приложену потврду о поднетом предлогу пројекта на конкурсе које спроводе домаће и стране институције.

Средства ће се одобравати у висини до 2% вредности припремљеног предложеног пројекта, а у максималном износу до 100.000,00 динара.

Уколико припремљен предлог пројекта буде одобрен на јавном конкурсу средства ће се увећати за додатних 20.000,00 динара.

Основ за одобравање средстава представља објављен јавни конкурс који спроводе домаће и/или стране институције.

Обавезна документација коју АРРА достављају у два примерка Националној агенцији ради одобрења средстава је: припремљен предлог пројекта са целокупном конкурсном документацијом која је поднета на јавни конкурс, информацију о вредности пројекта, основне информације о јавном конкурсу, изјава корисника услуге да је АРРА пружила помоћ у припреми предлога пројекта, потврду о поднетом припремљеном предлогу пројекта на јавни конкурс;

2) за реализацију услуге организовања и представљања Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години свака АРРА је у обавези да организује најмање један догађај представљања Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години за који су опредељена средства до 50.000,00 динара по свакој промоцији, односно до 100.000,00 динара по свакој АРРА на годишњем нивоу.

По потреби могу бити организовани и додатни догађаји представљања програма Министарства из тачке 2) овог одељка без накнаде.

Средства ће се одобравати на основу достављеног прегледа АРРА који мора да садржи: доказ о организацији и представљању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години, преглед са потписима присутних, припремљену презентацију, прослеђен позив за представљање

Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години.

Неопходно је да АРРА доставе доказ да су на догађају присуствовали представници најмање десет јединица локалних самоуправа.

IV. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Средства утврђена овим програмом додељују се као бесповратна средства искључиво АРРА, а намењена су за финансирање спровођења стандардизованог сета услуга предвиђеног овим програмом.

Опредељена средства у буџету за реализацију стандардизованог сета услуга износе 20.000.000,00 динара.

Министарство ће по усвајању овог програма потписати уговор о реализацији Програма са Националном агенцијом, којим ће Национална агенција преузети обавезу:
– утврђивања испуњености услова АРРА за учешће у програму,
– закључивања уговора о реализацији Програма за унапређење институционалне инфраструктуре – стандардизовани сет услуга АРРА које испуњавају услове за учешће у програму,
– реализације свих активности предвиђених Програмом,
– надзора и контроле реализације Програма од стране АРРА,
– преноса средстава и контроле наменског коришћења средстава,
– да Национална агенција уколико не утроши сва пренета средства, мора иста да врати у буџет Републике Србије.

По потписивању уговора између Министарства и Националне агенције, Национална агенција ће писаним путем обавестити АРРА и позвати их да приступе потписивању уговора о реализацији Програма.

АРРА која испуњава услове за пружање услуга предвиђених Програмом мора закључити уговор са Националном агенцијом, у року од осам дана од дана достављања писаног обавештења.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем бесповратних средстава уређују се уговором који закључује Национална агенција и АРРА. Уговор нарочито садржи могући новчани износ за намене за које се средства додељују, начин преноса бесповратних средстава, рокове за завршетак активности, као и обавезу АРРА да све активности реализује најкасније до 30. новембра 2015. године.

Министарство ће по закључењу уговора између Националне агенције и појединачне АРРА преносити средства на подрачун за посебне намене Националне агенције за реализацију стандардизованог сета услуга, а у висини износа одобреног од стране Министарства на основу одобрених извештаја које Национална агенција доставља Министарству.

Пренос средстава АРРА вршиће се на основу достављеног кварталног извештаја и пратеће документације о реализованим активностима које ће АРРА достављати Националној агенцији до 5. у месецу за претходни квартал. Национална агенција ће извештај о реализованим активностима достављати Министарству до 10. у месецу за претходни квартал које ће Министарство одобравати до 15. у месецу, а Национална агенција ће преносити средства АРРА тек по одобрењу Министарства.

Средства ће се одобравати само за финансирање оних активности које ће бити започете након потписивања уговора са Националном агенцијом и чији је временски план реализације до 30. новембра 2015. године.

Министарство ће по усвајању измена и допуна ове уредбе потписати са Националном агенцијом анекс уговора о реализацији Програма, којим ће се на Националну агенцију пренети обавезе наведене у ставу 3. овог одељка.

V. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АРРА је дужна да по завршетку кварталних активности достави Националној агенцији извештај о реализацији тих активности, као и осталу потребну документацију чији ће садржај бити детаљно дефинисан уговором. Такође је обавеза свих АРРА да доставе годишњи извештај о реализацији активности Националној агенцији најкасније до 31. децембра 2015. године.

АРРА је дужна да Министарству и Националној агенцији, ради праћења коришћења средстава, омогући надзор у свакој фази реализације Програма тако што ће у сваком моменту бити омогућена контрола реализације активности и увид у документацију.

Национална агенција је у обавези да све активности у вези са овим програмом заврши до 31. децембра 2015. године и о томе поднесе Извештај о реализованим активностима Министарству најкасније до 31. јануара 2016. године које ће тај извештај ради информисања доставити Влади.