Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
10.02.2016.

Министарство привреде обавља послове сертификације у области традиционалних заната, старих и уметничких заната и послова домаће радиности, који се обављају на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата. Поступак сертификације односи се на статусна питања предузетника, којим поступком се кроз прецизирање регистроване претежне делатности, са одговарајућом шифром из Класификације делатности, долази до података о заступљености традиционалних заната у Србији, као и да се поступком сертификације постижу вишеструко позитивни ефекти, а нарочито:

1) Превођење субјеката из сиве зоне (сиве економије) у легалне токове, јер је основни услов за сертификацију да је субјект регистрован као привредни субјект у Агенцији за привредне регистре;

2) Усаглашавање пословања са законом (одређивање претежне делатности у складу са шифром делатности из Класификације делатности, прецизирање седишта и издвојеног места за предузетнике, односно огранака за привредна друштва, регулисање статуса запослених који раде на изради производа за које се тражи сертификација и др.);

3) Стварање услова за обуку за већину старих и уметничких заната и послова домаће радиности, а који образовни профили данас нису обухваћени позитивним школским-образовним системом, односно за које у образовном, школском систему нема одговарајућих програма;

4) Повећавање запошљавања у области личног рада: преузимање технолошких вишкова из великих система, у поступцима приватизација и реструктурирања, самозапошљавање, запошљавање чланова породица предузетника

5) Задржавање становништва, посебно младих у планинским и пограничним, мање насељеним местима, јер се у овим подручјима углавном налазе сировине за област старих и уметничких заната и домаће радиности (вуна за ручно ткање, глина за грнчарску делатност, дрво и пруће за корпарско-плетарске производе и израду сувенира и сл.).

У складу са издатим сертификатима, Министарство привреде води Евиденцију (Регистар) сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности, као електронску, јединствену, централну јавну базу података о издатим сертификатима, која се редовно ажурира и која је бесплатно доступна свим заинтересованим субјектима, свих 24 часа дневно, сваког дана у години.

Послови сертификације у области традиционалних заната у Министарству привреде обављају се у Сектору за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.