Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
21.10.2016.

„U izmene i dopune Zakona o stečaju ulazimo kako bismo ovaj postupak učinili efikasnijim, kako bismo omogućili da se imovina stečajnih dužnika, pre svega državnih, lakše proda zainteresovanim kupcima i kako bismo je što pre stavili u funkciju. Takođe dodatno štitimo prava obezbeđenih poverilaca, da im omogućimo da utiču na odluke koje se tiču naplate njihovih potraživanja, pa i na smenu stečajnog upravnika ako se“ rekao je Dragan Ugrčić, pomoćnik ministra privrede, na trećoj javnoj raspraavi o Nacrtu zakona o Izmenama i dopunama zakona o stečaju koja je održana danas u Čačku.

On je objasnio da, iako je naš pravni okvir za sprovođenje stečaja ocenjen kao veoma dobar, u praktičnoj primeni dosadašnjih zakonskih rešenja uočeni su i identifikovani problemi i koji su ukazali na potrebu da se poboljša položaj poverilaca, uz očuvanje interesa preduzeća u stečaju. „Nova rešenja će pomoći  da u praksi stečaj bude način da preduzeće prevaziđe poteškoće, namiri poverioce i stane na noge, a u slučajevima kada to nije moguće, namiri poverioce i preostalu imovinu proda nekom ko će je staviti u funkciju““, rekao je Ugrčić i naglasio da je najveći značaj ovih izmena i unapređenje odredbi da se prekine začarani krug dugovanja između preduzeća, a i radnici u ovim preduzećima će brže naplaćivati svoja potraživanja, jer značajan broj njih ima status založnih poverilaca.

Ugrčić je podsetio da je stečaj postupak prema preduzeću koji nije u mogućnosti da namiri svoje obaveze i koji se može sprovesti kao reorganizacija, u cilju ozdravljenja tog preduzeća, ili kao bankrotstvo, kada ozdravljenje nije moguće. Njegov osnovni cilj je da se zaštite prava poverioca (radnika, preduzeća i države), i to kroz bankrotstvo  – poverioci se namiruju prodajom imovine stečajnog dužnika (koju kupac stvalja u istu ili neku drugu funkciju) ili kroz reorganizaciju, na način i pod uslovima predviđenim planom reorganizacije – dogovor dužnika i poverioca o dinamici i načinu isplate dugovanja.

On je istakao da je naš postojeći pravni okvir za stečaja i unapred pripremljenog plana reorganizacije usklađen sa najboljom praksom u razvijenim ekonomijama, gde stečaj ne znači nužno kraj za preduzeće, već je prvenstveno način da preduzeće prevaziđe poteškoće i izmiri dugovanja, ali da su ove izmene nužne kako bi ovaj postupak bio još efikasniji i kraći.