Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Потврде о бесплатним акцијама

img

Министарство привреде издаје грађанима копију Потврде о упису у евиденцију носилаца права за бесплатне акције потребну за оставинску расправу.

За издавање копије потврде, потребно је Министарству привреде доставити:
- Попуњен образац захтева за издавање потврде
- Фотокопију извода из матичне књиге умрлих
- Фотокопију личне карте једног од наследника
- Доказ о плаћеној такси

Након добијања Решења о оставини потребно је да се обратите Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, као овлашћеном брокеру, како би се наслеђене акције регистровале на име наследника у Централном регистру хартија од вредности.

Проверу статуса носилаца права бесплатних акција грађани могу да изврше код овлашћеног брокера, односно на шалтерима Банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, као и у просторијама Министарства привреде, Теразије бр. 23, Београд

Све измене личних података (адреса становања, презиме, број текућег рачуна…) грађани могу да изврше на шалтерима Банке „Поштанска штедионица“а.д. Београд – односно код изабраног брокера.

За издавање копије Потврде о упису у евиденцију запослених и бивших запослених привредних друштава „JAT Airways“ и „ЕПС“ потребних за оставинску расправу, потребно је Министарству привреде доставити:

- Попуњен образац захтева за издавање потврде
- Фотокопију извода из матичне књиге умрлих
- Фотокопију личне карте једног од наследника
- Доказ о плаћеној такси

Запослени и бивши запослени, као и заинтересована лица, којима је потребна потврда о броју бесплатно стечених акција за привредна друштва Аеродром „Никола Тесла“ а.д. Београд, „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, „Галеника“ а.д. Београд и „Телеком Србија“ а.д. Београд, могу да се обрате тим привредним друштвима са захтевом за издавање потврде о броју бесплатних акција које су стекли, као и корпоративним агентима (брокерским кућама) тих привредних друштава.

НАПОМЕНА:
У случају да подносилац захтева да се, по поднетом захтеву за издавање копије Потврде о упис у евиденцију носилаца права/запослених и бивших запослених, хитно поступа, неопходно је приложити и доказ којим се потврђује оправданост хитног поступања (копија позива на заказано рочиште).

КОРАЦИ
ДОКУМЕНТА
КОНТАКТ ОСОБА
КОРАЦИ
1

Попуњен образац захтева за издавање потврде

Потребно је доставити и фотокопију Извода из матичне књиге умрлих и фотокопију личне карте једног од наследника

КОНТАКТ ОСОБА

Предаја личним путем:
Министарство привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд

Предаја поштом:
Министарство привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд

КОРАЦИ
2

Доказ о плаћеној такси

Накнаду трошкова уплатити на рачун број: 840-30948845-53

КОНТАКТ ОСОБА

Министарство привреде, Теразије бр. 23, Београд

undp-logo

Израду дизајн / веб странице помогао је Програм Уједињених нација за развој УНДП

Садржај веб странице уређује Министарство привреде и исти не мора нужно представљати ставове и мишљења УНДП-а