Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Уношење назива „Србија“ у име привредног друштва

img

Законом о привредним друштвима, поред осталог, прописано је да пословно име привредног друштва може да садржи назив Републике Србије или њене територијалне јединице и аутономне покрајине, уз претходну сагласност надлежног органа. Ово се односи и на називе на страном језику, као и на придевске облике истих.

Министарство привреде, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о министарствима, утврђује све релевантне елементе и припрема предлог решења Владе ради добијања претходне сагласности за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва. По доношењу решења од стране Владе којим се даје претходна сагласност за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва, Министарство обавештава подносиоца захтева о обавези уплате таксе на рачун Буџета Републике Србије.

Захтеви за добијање претходне сагласности за употребу назива Републике Србије у пословном имену привредног друштва, подносе се Министарству привреде, и разликују се за привредна друштва која су већ основана и привредна друштва која су у оснивању.

КОРАЦИ
ДОКУМЕНТА
КОНТАКТ ОСОБА
КОРАЦИ
1

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВЕЋ ОСНОВАНА ПРЕДУЗЕЋА, који садржи пуно пословно име и седишта привредног друштва и његовог већинског оснивача, програмске циљеве и резултате пословања, уз назнаку сврхе, односно мотива за употребу назива „Србија”

КОНТАКТ ОСОБА

Министарство привреде
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

КОРАЦИ
2

Уз Захтев је потребно доставити:
-Извод из Регистра привредних субјеката за привредно друштво (Податке из овог докумената прибавља орган по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. У том случају потребно је да странка уз захтев достави изјаву да ће сама прикупити и доставити тај документ.

-Пословни извештај последње пословне године привредног друштва

-Финансијски план за текућу годину привредног друштва

-Извештај о бонитету привредног друштва, издат од овлашћеног правног лица (Агенција за привредне регистре)

-Мишљење Привредне коморе Србије о добијању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”

-Одлуку надлежног органа привредног друштва о уношењу назива „Србијаˮ у пословно име друштва

-Пуномоћје ако се захтев подноси преко овлашћењеног пуномоћника

- Доказ о уплаћеној такси за поступање по захтеву доставити уз захтев.

КОНТАКТ ОСОБА

Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

КОРАЦИ
3

Уз Захтев се доставља и доказ о УПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ за поступање по захтеву.

УПЛАТА ТАКСЕ се врши на следећи рачун:

Буџет Републике Србије брoj 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број 50-016,

КОНТАКТ ОСОБА

Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

КОРАЦИ
4

За издавање решења о претходној сагласности за уношење назива „Србија” у пословно име привредног друштва, након што Влада Србије донесе одлуку, потребно је уплатити таксу на рачун:

Буџет Републике Србије број 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број: 50-016

КОНТАКТ ОСОБА

Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

КОРАЦИ
5

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ У ОСНИВАЊУ, који садржи пуно пословно име и седишта привредног друштва и његовог већинског оснивача, програмске циљеве и резултате пословања, уз назнаку сврхе, односно мотива за употребу назива „Србија”

-финансијски план за текућу годину привредног друштва Оснивача или план производње Друштва у оснивању;
-пословни извештај последње пословне године за Оснивача;
-мишљење Привредне коморе Србије о добијању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”;
-акт (одлуку) о намери оснивања привредног друштва донету од стране Оснивача и Нацрт Оснивачког акта будућег привредног друштва (уколико постоји);
-оверен превод из службеног регистра из ког се види садржај и датум уписа већинског страног оснивача привредног друштва;
- пуномоћ ако се захтев подноси преко овлашћеног пуномоћника.

КОНТАКТ ОСОБА

Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

КОРАЦИ
6

Уз Захтев се доставља и доказ о УПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ за поступање по захтеву.

УПЛАТА ТАКСЕ се врши на следећи рачун:

Буџет Републике Србије брoj 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број 50-016,

КОНТАКТ ОСОБА

Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

КОРАЦИ
7

За издавање решења о претходној сагласности за уношење назива „Србија” у пословно име привредног друштва, након што Влада Србије донесе одлуку, потребно је уплатити таксу на рачун:

Буџет Републике Србије број 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број: 50-016

КОНТАКТ ОСОБА

Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

undp-logo

Израду дизајн / веб странице помогао је Програм Уједињених нација за развој УНДП

Садржај веб странице уређује Министарство привреде и исти не мора нужно представљати ставове и мишљења УНДП-а