Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
27.07.2016.

Понуде за приватизацију Галенике путем стратешког партнерства доставила су три понуђача:  Cadila Pharmaceuticals Limited из Индије, EMS S.A. из Бразила и Конзорцијума Frontier Pharma Limited из Велике Британије i LLC NPA Petrovax Pharm из Русије.

Отварање пријава ће се одржати 29. јула 2016. у Министарству привреде, када ће се отворити само коверта која садржи податке о понуђачу и оценити и анализирати достављена документацијa. Време трајања овог поступка зависи од квалитета достављене документације.

По констатовању уредности достављене документације, отварању се финансијске понуде, Комисија утврђује ранг листу. Понуде за Стратешко партнерство ће бити рангиранo тако да ће предност имати онај понуђач који понуди запослење за највећи број радника у Галеници. Поред тога, приликом рангирања понуда узеће се у обзир и понуђени износ докапитализације Галенике за 25% капитала и понуђени приход Републике Србије приликом продаје капитала Галенике након истека Стратешког партнерства.

Коначну Ранг листу усваја Влада Републике Србије и проглашава најповољнијег понуђача. Преговори са прворангираним понуђачем трају најдуже 90 дана.

Поступак приватизације Галенике се спроводи моделом стратешког партнерства путем докапитализације новчаним улогом у минималном износу од €7 милиона евра, којом стратешки партнер стиче 25% акцијског капитала Галенике.

 У периоду трајања Стратешког партнерства, које не може бити дуже од 5 година, Стратешки партнер ће спровести оперативно и финансијско реструктурирање Галенике чиме ће, кроз повећање вредности Галенике, бити створена додатна вредност за Републику Србију која остаје већински власник. По окончању Стратешког партнерства, а након успешног оперативног и финансијског реструктурирања Галенике, организоваће се заједничка продаја већинског капитала Галенике, а чиме се очекује да ће приватизациони приходи за Републику Србију бити максимизовани.

Стратешки партнер је у обавези да обезбеди најмање 5 руководилаца којима ће бити поверено оперативно управљање Галеником у периоду трајања стратешког партнерства, а који имају минимално по 10 година искуства, од чега најмање 5 година на руководоћим позицијама у фармацеутским компанијама и/или на пословима финансијског или оперативног реструктурирања.

 У складу са Законом о приватизацији Република Србија намерава да подржи реструктурирање Галенике у периоду Стратешког партнерства кроз конверзију обавеза Галенике према државним повериоцима у капитал, као и кроз спровођење социјалног програма и активну подршку у периоду трајања Стратешког партнерства путем учешћа у органима управљања.

Право за учествовање у поступку прикупљања понуда за стратешко партнерство су имала домаћа и страна правна лица, која су у претходној пословној години остварили приходе у минималном износу од €50 милиона, или су управљала имовином у износу већем од €100 милиона.

Стратешки партнер је у обавези да очува континуитет обављања делатности Галенике. Заинтересовани понуђаци су у обавази да на име озбиљности понуде уплате депозит или предају гаранцију за озбиљност понуде у износи од €100,000.

Ради одржања пословања и запослености у Галеници, а у случају да се по отварању понуда за избор Стратешког партнера, односно након истека прописаних рокова за преговоре Уговора о Стратешком партнерству не буде склопљен уговор са стратешким партнером, Влада Републике Србије је спремила План Б за решавање обавеза Галенике.

У складу са Планом Б, Република Србија ће подржати финансијско реструкурирање Галенике кроз више мера које имају за циљ растерећење Галенике од обавеза према државним повериоцима и институцијама.